Įstatai

Asociacijos įstatuose numatyta:

Asociacijos pavadinimas — Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Asociacijos pavadinimo santrumpa — AVBA.
Asociacija — tai juridinių bei fizinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūrinius, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.
AVBA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma — asociacija.
Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
AVBA yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo dienos, turintis atspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą.
AVBA yra ne pelno organizacija ir jai draudžiama užsiimti komercine-ūkine veikla.
Aukščiausias AVBA valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas.
AVBA veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja valdyba.
Valdyba yra kolegialus organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas. Valdybos narius ir pirmininką renka visuotinis narių susirinkimas trejiems metams. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
AVBA turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimo laisvę ir nustatytas pareigas, o savo veiklą grindžia šiais įstatais.
AVBA — tai Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai pavaldžių apskričių viešųjų bibliotekų (toliau — apskričių viešųjų bibliotekų) savanoriškas susivienijimas. AVBA veikloje gali dalyvauti bet kuris juridinis ar fizinis asmuo, pareiškęs norą būti šios asociacijos nariu ir įsipareigojęs laikytis AVBA įstatų.
AVBA yra įsteigta Kauno apskrities viešosios, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešosios, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios ir Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekų iniciatyva.
AVBA finansinė veikla yra tikrinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus. Tai atlieka revizorius, kurį trejiems metams renka visuotinis narių susirinkimas.

AVBA tikslai

• Bendradarbiaujant suvienyti asociacijos narių intelektualinius bei finansinius išteklius, sprendžiant apskrities viešosioms bibliotekoms aktualias veiklos problemas;
• Atstovauti ir ginti apskričių viešųjų bibliotekų interesus Lietuvos bei užsienio šalių institucijose;
• Skatinti Lietuvos Respublikos bibliotekų, visuomenės bei visuomeninių, valdžios ir valdymo institucijų sąveiką, siekiant visuomenės pažangos.

AVBA funkcijos ir uždaviniai

• Rengti ir įgyvendinti bendras apskričių viešųjų bibliotekų veiklos programas;
• Organizuoti ir vykdyti bendrus mokslinius ir metodinius tyrimus;
• Organizuoti posėdžius, seminarus, pasitarimus aktualiais ir svarbiais apskričių viešųjų bibliotekų veiklos klausimais;
• Sudaryti sąlygas apskričių bibliotekų – asociacijos narių – darbuotojams stažuotis, konsultuotis, skatinti įvairias kvalifikacijos kėlimo formas;
• Atitikti konkrečios bibliotekos bendrą ir atskirų sričių veiklos ekspertinį įvertinimą;
• Keistis apskričių viešųjų bibliotekų parengtais publikuotais ir nepublikuotais dokumentais;
• Rengti it teikti valstybės valdžios ir valdymo institucijoms bendrus pareiškimus, rezoliucijas esminiais apskričių bibliotekų veiklos klausimais.
• Rengti ir leisti mokslinius, metodinius, informacinius, reklaminius leidinius apie Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų, jų padalinių veiklą;
• Teikti metodinę pagalbą asociacijos nariams, keistis informacija;
• Kelti apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojų profesinę kvalifikaciją.

Į Pinterest

Pasidalink